【内容导读】韩非这个名字大家都很熟悉,因为《韩非子》的著作实在是闻名于天下,可是我们闻的只是他的产物,他智慧的结晶,甚至近代著名学者、革命家章太炎称“半部《韩非子》治天下”…

hánfēizhèmíngjiādōuhěnshú,yīnwéi hánfēi dezhezuòshízàishìwénmíngtiānxià,shìmenwéndezhīshìdechǎn,zhìhuìdejiéjīng,shènzhìjìndàizhemíngxuézhě mìngjiāzhāngtàiyánchēng bàn hánfēi zhìtiānxià ,zhèshìduōmegāodezànshǎng shìmenméiyǒutīngshuōguòhánfēichúlezhezuòwàiyǒushímebiédechéngjiù,zhèshìwéishímene?

<rb>空</rb><rt>kōng</rt><rb>留</rb><rt>liú</rt><rb>思</rb><rt>sī</rt><rb>想</rb><rt>xiǎng</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>间</rb><rt>jiān</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>韩</rb><rt>hán</rt><rb>非</rb><rt>fēi</rt>,<rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>就</rb><rt>jiù</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>远</rb><rt>yuǎn</rt><rb>比</rb><rt>bǐ</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt>?

(

)hánfēi(yuēgōngyuánqián280--qián233nián),hàn,nánzhèngzhōuxīnzhèngrén.

zhèyōngyǒuzhìhuìderénquèzhīluòcǎndexiàchǎng,lìngrénfěisuǒ,ràngmenxiānkànxiàhánfēizhèrén 

hánfēishìzhànguóchūshēngzàihánguódewèiguìgōng shìyīnwéishuōhuàyǒukǒuchī,suǒshànbiànlùn,kǒuchīzhèfāngmiànfángàiledekǒucái,guòdewéncǎiréngránzhēngleshìjiè,hěnshànxiěwénzhāng,tōngguògǎn便biànnénggǎibiànréndexiǎng shìzàihánguóbìngshòurènyòng,yīnwéihánguódeguìliàngtài,jīngdòngyáodàolehuángshìdequánshì,suǒshēnwéiguìdefèn,hánfēideshēnfèntiānshēngjiùshìshòuzhìpáide 

yàoshuōhánfēiháiyàoxiānkànshǎoderén,jiùshì zhèmíngshízàishìtàichūmíngle,dāngshíqínguódeèrjiāo,qínshǐhuángdezuǒyòu,qíncháodechéngxiàng,dechūshēnjìngránshìhánfēitóngshìtóngxué,gēn shǐjuànliùshísān· lǎohánfēilièchuánsān : shìxúnqīng,wéifēi  hánfēiniánqīngshìtóngshìxúnde,érqiěrènwéidenéngshànghánfēi jiùliánqínguódechéngxiàngdōushuōshànghánfēi,mehánfēiguǒfàngzàiqínguóshàngnéngdàoshímewèizhì?hánfēidexiǎngnénggāoshímeyàngdechéngne?zhèjiùxiàlediànle 

<rb>空</rb><rt>kōng</rt><rb>留</rb><rt>liú</rt><rb>思</rb><rt>sī</rt><rb>想</rb><rt>xiǎng</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>间</rb><rt>jiān</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>韩</rb><rt>hán</rt><rb>非</rb><rt>fēi</rt>,<rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>就</rb><rt>jiù</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>远</rb><rt>yuǎn</rt><rb>比</rb><rt>bǐ</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt>?

(

) hánfēijīnghuá mínguóbǎn

tóngyàngshì shǐjuànliùshísān· lǎohánfēilièchuánsān :

 fēijiànhánzhīxuēruò,shùshūjiànhánwáng,hánwángnéngyòng shìhánfēizhìguóxiūmíngzhì,zhíshìchénxià,guóqiángbīngérqiúrénrènxián,fǎnyínzhīérjiāzhīgōngshízhīshàng wéizhěyòngwénluàn,érxiázhěfànjìn kuānchǒngmíngzhīrén,yòngjièzhòuzhīshì jīnzhěsuǒyǎngfēisuǒyòng,suǒyòngfēisuǒyǎng bēiliánzhíróngxiéwǎngzhīchén,guānwǎngzhěshīzhībiàn,zuòfèn  nèiwàichǔ shuōlín shuōnánshíwànyán  

hánfēixuéyǒusuǒchénghòuhuísuànduìdeguójiāzuòchūgòngxiàn,duōgěihánwángshàngshū,qiúgǎishànhánguóyuányòngzàiyǒuyòngdefāngmiànshàng,shìquèméiyǒudàorèndehuíbàorènyòng jiù退tuìchūxiěchūlexiěchūle fèn    nèiwàichǔ   shuōlín  shuōnán děngzhezuò dōushìjīngwéitiānréndeduìzhìguójiāshífènyǒuzuòyòngdezhezuò jiùzhèyànghǎozhǎngduànshíjiān,hánfēidōuméiyǒuchūshì,zhícánglóng 

<rb>空</rb><rt>kōng</rt><rb>留</rb><rt>liú</rt><rb>思</rb><rt>sī</rt><rb>想</rb><rt>xiǎng</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>间</rb><rt>jiān</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>韩</rb><rt>hán</rt><rb>非</rb><rt>fēi</rt>,<rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>就</rb><rt>jiù</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>远</rb><rt>yuǎn</rt><rb>比</rb><rt>bǐ</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt>?

(

)hánfēizhezuò hánfēi hòushìyìnshuāběn

 shǐ zǎi:qínwángjiàn fèn    zhīshū,yuē: jiē,guǎrénjiànrénzhīyóu,hèn! zhídàoyǒutiān,hánfēideshūchuándàoleqínshǐhuángdeshǒu,zhèjiùlele,qínshǐhuángshàngrènwéihánfēidexiǎngshífènyǒugāo,shuōbáileshíjiùshìhěnqínshǐhuángdexiǎng,hěnyǒuhuángdexiǎng jiùshuōchūguǒnéngkàndàohánfēijiùsuànméiyǒuhànle,dāngshízhōngyuánshìjièzuìgāoquánzhěshuōchūlezhèyàngdefānhuà,shìduōmegāodezànshǎngróngā érqínguótǒngliùguó,hánguóshǒudāngchōng,suǒjiùpàibīnggōnghánguó,wàngnénggòudàohánfēizhèrén nàizhīxià,hánguórènyònghánfēi,bìngchū使shǐleqínguó 

háowèn,dāngshíhánfēiyǒudānghuángdexiǎng,guò使shǐdānglehuáng,zuìshìxiàodefēiqínwángshǔ,yīnwéiqínwángcáipèiyōngyǒuzhèyàngzhìhuìderénā guòhánfēidàoleqínguóquèméiyǒuxīnwéiqínwáng,zhízàiwéidehánguózhēnggǒuyáncánchuǎndeshíjiān,chū cúnhánmièzhào de,hóngréndejiànxiàngfǎn háizuìledāngshítóngshìqíncháodelìngwèihóngrényáojiǎ dāilezhǎngshíjiānjiùbèirénshàngjiàn,shòudàoqínwángzhìlejiān,wéishímeqínwángyàojìnjiān?yīnwéihánfēishízàishìtàicōngmíng,dexiǎngqínwángdexiǎngmóuér,shènzhìqínwángháigèngyǒuzuòhuángdexiǎngjiào,qínwángyǒujièxīnzhīkěndìngyǒuxiēdezhīxīn 

<rb>空</rb><rt>kōng</rt><rb>留</rb><rt>liú</rt><rb>思</rb><rt>sī</rt><rb>想</rb><rt>xiǎng</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>间</rb><rt>jiān</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>韩</rb><rt>hán</rt><rb>非</rb><rt>fēi</rt>,<rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>就</rb><rt>jiù</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>远</rb><rt>yuǎn</rt><rb>比</rb><rt>bǐ</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt>?

zàikàn,hánfēizhezuòshōule  dàozhūjiādemǒuxiēguāndiǎn,zhìxiǎngwéizhōngxīn zǒngjiéleqiánjiādejīngyàn,xíngchénglewéizhōngxīnde shù shìxiàngjiédezhèngzhìxiǎng zàiqínguódeduōzhǔzhāngfǎnyìnglexīnxìngfēngjiànzhǔjiēdeyàoqiú qínshǐhuángtǒngzhōngguóhòucǎideduōzhèngzhìcuòshī,jiùshìhánfēilùndeyīngyòngzhǎn 

zhèyàngderénméiyóuhuìshěnshíshì,xúnde,zhīyàoxīnwéiqínwángkěndìngnéngshòuzhòngyòngdeba ,qiēdōuháiméifǎnyīngguòlái,hánfēijiùjīngzàilejiānle qiān  shǐ· lǎohánfēilièchuán : 使shǐrénfēiyào,使shǐshā hánfēichén,jiàn qínwánghòuhuǐzhī,使shǐrénshèzhī,fēi  duōchuányándōushuōshìyīnwéihánfēidecáihuáérduìhánfēixiàshǒu,shìshídezhēnxiàngérzhī,jìngzhuànxiěshìshíshìtōngguòshìdekǒuchuán,nánmiǎnhuìyǒuniǔcuàngǎi guòdōushuōchéngxiàngnéngchēngchuán,dāngshíhánfēizhídōuzāoshòudàoleqínwángdezhì,hánfēiliǎngrénshìshīchūtóngmén,qíngdōuméiyóutòngxiàshǒu zàikàndedǐngtóushàngshìqínwáng,méiyǒuqínwángdemìnglìnggǎnqīngwàngdòng,shìqínwángxiàlìngdejiào 

lùnzǒngdeláishuō,hánfēizhèyōngyǒuzhìhuìderén使shǐméiyǒuhuángdequánshì,guòcóngxiànshìkànlái,suǒliúxiàdechéngjiùhuángyàoyuǎnyuǎnduō,liúfāngbǎishìde hánfēi shìzhōnghuáwénhuàzhōngduōguībǎo 

 shǐxuétángguānfāngbǎnquánzuòpǐnwén/zhāngjiā

(

 shǐxuétáng guānfāng oldmanno )

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

推荐阅读

本周热门

难以直视!实拍女囚临死前十二小时
汉武帝的四位皇后分别是谁 他们之间又有着怎样的故事?
清太宗皇太极简介 皇太极的妃子儿子的详细介绍
丝绸之路人物:丝绸之路上有哪10位大神级人物?
蜀国的灭亡与诸葛亮有巨大的关系
蒋介石秘密替身离职之谜:常被宋美龄认错惹麻烦
顺治帝的四位皇后中,谁是顺治帝最爱的女人?
博聚网