【内容导读】慈禧太后戊戌变法之后就很想杀掉光绪。当时有一种说法,戊戌变法的时候,康有为他们有个计划,调袁世凯的军队包围颐和园,把慈禧太后劫持下来,甚至杀掉慈禧太后,这样来推…

tàihòubiànzhīhòujiùhěnxiǎngshādiàoguāng dāngshíyǒuzhǒngshuō,biàndeshíhòu,kāngyǒuwéimenyǒuhuá,diàoyuánshìkǎidejun1duìbāowéiyuán,tàihòujiéchíxiàlái,shènzhìshādiàotàihòu,zhèyàngláituīhángbiàn zhèdiǎn,menshǐxuéjiāzhíxiàngxìn,rènwéizhèshìqīngzhèngjiāzhīzuì,huàn dànshìyuēzàièrshíniánqián,yángtiānshíxiānshēngyòuzàiběnxiànleběnshū   guǐmóuzhí ,zhèběnshūshìtántóngdepéngyǒu wéixīnpàichéngyuányǒngniánsuǒzuò,miáoshùbǎiwéixīnjiānyuèèrshízhìyuèchūliùzàiběijīngdehuódòngjiànwén zhōngshuōdàotántóngyàoyǒngniándāngbāowéiyuándezǒngzhǐhuī,yàotàihòuzhuāláishādiào hòuláibiànshībài,yǒngniántáodàoběn,xiělezhèběnshū zàiyuánshìkǎigàoqián,qīngzhèngxiàmìnglìngzhīshìzhuākāngyǒuwéikāng广guǎngrénmenxiōngliǎngrén,méiyǒushuōyàozhuātántóng 

tántóngshìréngēnyuánshìkǎijiǎng,yàobāowéiyuán,jiéchítàihòu děngyuánshìkǎigàohòu,letiānzàitántóngmenzhuāláide tīngyàoshāle,zhèshìgòngdàitiānzhīchóu,suǒ liùjun1 zhuāláihòu,méiyǒujīngguòshímechéng,jiùmenshādiàole 

qīngcháozhèngshārénbānyǒudìngdechéng,érqiěhuángyàoqiūshěn,fánshìfāngshàngyàoshārénde,huángyàoqīnkàn,yǒuderényào,jiùgōuxià  gōujué
yǒuderénde,jiùgōu,gōushìhuǎnxíng zhèliùjun1méiyǒujīngguòqiūshěndechéng,zhuādàohòushěndōushěn,shàngjiùshādiào,zuòwéijǐnqíngkuàngshūchùde jiànduìzhèxiērénhènzhī 

<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>非</rb><rt>fēi</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>杀</rb><rt>shā</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>绪</rb><rt>xù</rt>?<rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>政</rb><rt>zhèng</rt><rb>治</rb><rt>zhì</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>争</rb><rt>zhēng</rt><rb>吗</rb><rt>ma</rt>

zhèshìhuódezhèngzhìdòuzhēng,shìyàoxiānxiàshǒuwéiqiáng 

zàibiànzhīhòu,yīnwéidexìngmìngyǒuguān,dìngyàoguāngfèidiào,ràngdānghuáng zěnyàngnénggòuchúdiàoguāngne?yǒuzhèyànghuá,jiùshìzhìzàoyáoyán,chēngguāngbìngzhòng,zàizhèngbiànzhīhòudejiǔ,jiùguāngdemíngledàozhàoshū:zhāoquánguómíngjìnjīng,gěiguāngkànbìng zhàoshūzhōngguāngshuō,cóngyuèfènlái,shēnjiùzhíhǎo,xiànzàiyuèláiyuèzhòngle,suǒyàoshěngdezhǎodāngdemíngjìnjīngláikànbìng dāngshízhàoshūchū,lùnhuárán,yīnwéiyuèfènzhènghǎoshìbǎiwéixīnkāishǐ,suǒshídeguānghuángzhèngshìfēng,jīngshénfēichánghǎo,zàigǎoxīnzhèng,shàng,tuīdòngbiàn yuèyòuzhàoshūshuōzàibiànjiānshēnhěnhǎo,zhèjiǎojiùle 

zhèshìdehuà,zhèshìwéishāguāngzuòlùnzhǔnbèi,dāngránhuìshuōshìshādiào,shuōbìngde dāngshílùnhuá,shànghǎideqiānduōshēnshì shāngrénshàngshū,yàoqiúbǎohuángshàng hòuláiduānwángzǎijun4wéiā,jiùshìhuángtài,jiùshìzhǔnbèiyàohuànhuángle,ràngjun4zuòjiēbānrén,dāngshíjiēbānréndōujīngjìngōngle zhēngqiúzhemíngdedejiàn,zhāngzhīdònggǎnshuōhuà,liúkūnshuō: jun1chénzhīfèndìng,zhōngwàizhīkǒunánfáng ,tiānxiàréndezuǐhěnnánfáng 

wàiguórénzhīdàozhèshì,láigànle,yàopàishēngjìngōng,yàokànkànguāngshēnhǎohǎo,shìzhēnbìngháishìjiǎbìng jué,ràngwàiguóshēnglái,dànshìwàiguórénfēiyàogěiguāngkànbìng,shíshìtóngfèidiàoguāng wàiguórénā,zhīyǒuràngguóshēngjìngōngkànbìng guóshēngshuōguāngshēnhěnhǎo,méiyǒubìng zhèngbiànzhīhòuzuòlezhèmejiànshì,nònghěngān,suǒhěnhènwàiguórén,hòuláiyòngtuánshāwàiguórén,zhèshìyuányīnzhī,yīnwéiwàiguórénràngméinéngshāchéngguāng 

<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>非</rb><rt>fēi</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>杀</rb><rt>shā</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>绪</rb><rt>xù</rt>?<rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>政</rb><rt>zhèng</rt><rb>治</rb><rt>zhì</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>争</rb><rt>zhēng</rt><rb>吗</rb><rt>ma</rt>

guāngshēnquèshíhǎo,dànshìnéngránjiùzhèmele,zhèméijiāodài suǒzàiquánguózhāoshēng,zàiquánguózàolùn,shuōhuángbìngzhòng,hòushuōbìnglejiùshùnchéngzhāng,guòdezhèmóuméichénggōng dāngshídeliàngjǐnjǐnshìdāndehuángquánle,yǒuqiānzhìhuángquándeliàngle,shìlǎobǎixìngfāngshàngdeshìjīngxiàngdāngle tàipíngtiānguóhòu,fāngdeshìxiàngdāng,mengǎnzàofǎn,gǎnyǒudedòngzuò,dànshìyàoshāhuáng,mentóngle lǎobǎixìng,biéshìxīnshìdeshāngrénláifǎnduì,háiyǒuwàiguóréntóngfèi 

hòuláishēnggěiguāngkànbìng,dōupàirénjiānshì shēnggěiguāngkāideyàodōushìzhòngyào,shìpíngdeyào,duìshēngjiùhěnmǎn hòuláishǐxuéjiāyánjiūdeqīngtíngdàngànzhōngdezhèxiēàn,dōushìshēngzàideyǐngxiǎngxiàxiěde,怀huáiyǒukàodefāng 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

常换老大的刘备为何能成为大英雄?

英雄不问出处。历史上的许多英雄豪杰起家时,往往都依附于某一个军事集团或政治势力,大多数英雄都有过改换门庭的易主记录。那么...详情>>

推荐阅读

本周热门

抗日战争时期日本鬼子为什么带着两侧有布的帽子呢?
西周时期的宗法制度是如何确立的?宗法制简介
历史照片:不可多得的晚清照片 还原最真实晚清
盘点全球近100年来捕获的30个巨型怪兽【组图】
秦朝名将王离简介 王离与王翦是什么关系?
味精是哪国人发明的?味精是怎么来的
《红楼梦》中贵为贵妃的元春是怎么死的?
博聚网