【内容导读】伽利略是一个伟人,他可以说是历史上都比较有名的人物了,那么,伽利略是什么家呢?说起这个问题,很多人第一个答案估计不外乎是科学家、物理学家,然而,其实伽利略的身份…

luèshìwěirén,shuōshìshǐshàngdōujiàoyǒumíngderénle,me,luèshìshímejiāne?shuōzhèwèn,hěnduōrénànwàishìxuéjiā xuéjiā,ránér,shíluèdeshēnfènháizhēndezhǐzhèliǎngzhǒng,shuōshìjiàoquánnéngdetiāncáile,zuòguòhěnduōjiàoyǒuzhòngyàoyǐngxiǎngdeshì,láikànkànba dāngshí,cōngmíngdeluèduìshìduōdejīngdiǎndelùnchūlezhì,ránhòuzàizhòngréndeyǎnguāngxiàzuòleshíyàn,jiéguǒzhèngmíngdecāizhēndeshìduìde,zhèshìxuédejiàoyǒuzhòngdeshìjiàn,使shǐluèzuòwéixuéjiādeshēngyuǎn shí,zǎoxiēniánzàixuéxiàodeshíhòu,luèjiùduìshùxuéchǎnshēnglenónghòudexìng,bìngqiějīngchángrényánjiūshùxué,bìngjiāngyùnyòngdàoleshíyànzhōng,dàolehěnhǎodexiàoguǒ,zhèshìluèzuòwéishùxuéjiādezhòngyàodechéngjiù guānluèshìshímejiā,ànháizhēnshìshǎo chúleshàngmiàndàode,háishìzhemíngdetiānwénxuéjiā,céngjīngkàozheduōniándeyánjiū,háiyǒuyǒudezhìhuì,zhèngmínglebáidexīnxuéshuōshìzhèngquède,shuōguǎnshìzàidāngshí,háishìduìhòulái,dōuchǎnshēnglefēichángdeyǐngxiǎng zhèshìwéishímerénmenguànjiàoluèwéi xiàndàixuézhī le,shuō,luèshìshēnjiānduōjiāderén,érqiěháiyǒuzhebānrénnándezhìhuì,zuìzhòngyàodeshì,deshēnfènzhīsuǒzhèmeduō,chúletiānfènfènkāi,háideqínfènyǒuhěnguān 

<rb>伽</rb><rt>gā</rt><rb>利</rb><rt>lì</rt><rb>略</rb><rt>luè</rt><rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>贡</rb><rt>gòng</rt><rb>献</rb><rt>xiàn</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>?<rb>伽</rb><rt>gā</rt><rb>利</rb><rt>lì</rt><rb>略</rb><rt>luè</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

luèshìwěidexuéjiā tiānwénxuéjiā xuéjiā,zhèxiēdōushìyōngzhìde,dànzàixuéshàngdechéngjiù,háixiànzàizàixuéshàngdefēifángòngxiàn luèduìxuédegòngxiàndōuyǒuxiēne?shìgǎijìnleyánjiūxuédefāng,ràngshíyànwéixué,tōngguòshíyànshùxuéjìnhángjiédefāngshì,quèdìnglexiēduìhòushìyǐngxiǎngfēichángdexuédìng,xiàngbǎideděngshíxìngdìng,bèiyùnyòngdàoleduōlǐng,xiàngzhōngbiǎo děngděng,jǐnzàidāngshífēichángshòuhuānyíng,duìhòushìdeyǐngxiǎngshìde,xiànzàiduōlǐngháizài使shǐyòngdāngshídemíng èrshìluèduìluòyùndòngdegòngxiàn,tuīfānleshìduōde gāochùluòxiàdezhìliàngchéngzhèng ,zhèshíyànshìzàixiéshàngjìnhángde,dāngshídejiànzhèngrénshìxiàngdāngduōde zhèlùndetuīfānshuōshìduìxuédegòngxiàn,shuōshìduìrénmenguānniàndegǎibiàn,gǎibiànlerénmenmángcóngdexīn,gǎibiànlerénmenduìshìduōdexìn sānshìjiālùndechū,使shǐdòngxuéyǒulexuéchǔ,bìngwéiniúdùnchūde èrdìngdiàndìnglechǔ,cóngzhèfāngmiànláishuō,luèshuōshìniúdùndelǎoshī shìquèleluèxiàngduìxìngdeyuán,zhèyuándechūshìzàidìng pāoshèyùndòngdeguīchǔshàngchūde luèduìxuédegòngxiànyǒuduō,deshēngdōuzàizhìtiānwénxué xuéděngfāngmiàndeyánjiū,bèichēngwéi xiàndàixué zhī,duìzhèdiǎn,guāngcóngzàixuéshàngdechéngjiùjiùjiànbān 

luèdeshìyǒuhěnduō,jiāduìdeyìnxiàngzuìwéishēndejiùshìzàixiéshàngzhèngmínglezhemíngdeyóuluòdedìngle,shí,deshìyuǎnyuǎnzhǐzhèxiēne chūshēngzài1564niándeluè,qīnshìchǎndeguì,suǒluèxiǎoshēnghuójiùshìjiàojiéde jiàoxìngyùndeshì,zài17suìniánkǎoshànglejiàoyǒumíngdexué,dāngshíxuéfēichángrènzhēn,érqiěshìzhǒngyǒuwènwèndàodexuéshēng shuōluèdeshì,yàoxiāncóngzhèshíhòushuō suīránjiātiáojiànshìhěnhǎo,dànshìzhèngyīnwéizhèyàng,xuégèngjiārènzhēnle,dànshìhòuláiháishìshīxuéle,luèkāishǐzàijiāyánjiūlehuāndeshùxué,érqiěxiěchūlefēichángyǒumíngdewénzhāng,hòuláibèixuézhāowéijiāoshòu,jiàncōngmíngcáizhì 

shuōzhèyàngwèitiāncáiréndeshì,zěnmenéngzàixiéshàngzuòdeshíyànne dāngshí,luègǎnfǒudìngjiàozhīmíngdexuézhědeyánlùn,rènwéixiàluòdeshìyàngde,zhèzàidāngshíláishuōshìbèirènshènzhìshìshòudàohěnduōrénqiǎnde,dànshìluèquèfēichángdǎn,háijuédìngqīnzuòshíyàn érshìshízhèngmíng,deshuōquèshíshìduìde,bǎiniánshènzhìqiānniándecuòdelùnjiùzhèyàngbèijiūzhèngleguòlái,shuōyǒufēichángzhòngyàode shuōluèzhèniúréndeshì,háizhēnshìshíbànhuìshuōwán,guǎnshìxiéshàngmiànzuòshíyàn,háishìzhèngmínglebáidexīnshuōděngděng,dōushìdenánbèihòurénwàngdeshì 

luèzěnmede?guānzhèwèn,hòushìrénduànxúnzhǎozheàn,zuòwéidàiwěidexuézhě,luèshìshǎorénxīnzhōngdeǒuxiàng,shuō,deshēngdōuzàiwéilexuézhèngérzuòzhe,chéngwéifēichángshòurénzūnjìngderén,jìnguǎnzàidāngshíniándài,shòudàolehěnduōgōngpíngdedài,shènzhìzuìhòuzhídàodeshíhòu,shìgānxīnde zàiluèzhīqián,céngjīngxiěleběnjiàozuò guāntuōbáiliǎngshìjièduìhuà deshū,shūmiànshìduìbáidexuéshuōdewéi,dāngránshìduìjiāohuángjiāohuìdezhǒngdetiāoxìn,zhèngyīnwéi,zāoshòudàoleyánzhòngdehài,deshūnéngzàizhèngchángbiǎo,běnrénzāodàolegōng,shènzhìshìluózōngjiāoduìxiàleshòushěndezhǐlìng luèzěnmede,shízhèshìtōngguòtànjiūdàoànde dāngshí,deniánlíngjīnghěnle,háiyàobàozheduōbìngdeshēnqiánwǎngluó,bìngqiězàibèishěnxùndeshíhòu,gēnběnméiyǒuwéizuòrèndebiànjiě,shuō,jīngzuòhǎolebiànjiěérjiēshòuchéngdezhǔnbèi,dāngshí,bèipànlezhōngshēndejiānjìn,shuō,duìlǎorénláishuōshìfēichángcánrěnde 

<rb>伽</rb><rt>gā</rt><rb>利</rb><rt>lì</rt><rb>略</rb><rt>luè</rt><rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>贡</rb><rt>gòng</rt><rb>献</rb><rt>xiàn</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>?<rb>伽</rb><rt>gā</rt><rb>利</rb><rt>lì</rt><rb>略</rb><rt>luè</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

zuìhòu,luèyīnwéishēngbìnghěnhǎodezhìliáo,bìngle,dāngshíde78suì,quèzàiwéixuéxiànchūdeliàng,zàiyàngdebèijǐngxià,shēnzhīzuìhòudejiéguǒ,suǒwèicéngxiǎngguòzuòshímefǎnkàng luèbìngzài,dànshìdejīngshénwěidexiànquèzhídōuliúzàilejiādexīn 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

推荐阅读

本周热门

西周时期的宗法制度是如何确立的?宗法制简介
盘点全球近100年来捕获的30个巨型怪兽【组图】
秦朝名将王离简介 王离与王翦是什么关系?
《红楼梦》中贵为贵妃的元春是怎么死的?
开启秦始皇地宫可以揭露出哪些惊人秘密?
中国古代禁书都有哪些?盘点中国古代十大禁书
俄罗斯高素质美女偏爱外嫁 中国男人受青睐
博聚网